Info

Nya barnsjukhuset 2017

Beslutet är fattat. Ett nytt barnsjukhus ska byggas i Mejlans i Helsingfors. Det nya sjukhuset ska ersätta de föråldrade lokalerna i Barnkliniken och Barnets borg. I det nya barnsjukhuset ska vård ges åt svårt sjuka barn från hela Finland.

Tänk om vi tillsammans skulle bygga något mycket värdefullt.

Problemen i den nuvarande sjukhusbyggnaden är handgripliga för barnklinikens små patienter, personalen och barnens föräldrar. HNS utredning från december 2011 visar att det finns ett akut behov av ett nytt sjukhus. Barnklinikens nuvarande lokaler från 1940-talet uppfyller inte dagens behov.

Den gamla barnkliniken är för liten, lämpar sig inte för sitt syfte, och faller dessutom sönder. Klinikens små patienter och den jätteskickliga personalen som vårdar dem av hela sitt hjärta behöver genast ett nytt sjukhus.

Med hjälp av privat finansiering kan vi påskynda färdigställandet av sjukhuset – målet är 30 miljoner euro

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 har startat medelanskaffningen för att bygga ett nytt riksomfattande barnsjukhus. Målet är att samla in 30 miljoner euro av företag och privatpersoner. Med hjälp av donationerna ska en ny elitenhet med fokus på specialsjukvård för barn stå färdigt i Helsingfors år 2017.

Behovet av ett nytt barnsjukhus är akut, men utan privat finansiering skulle vi få vänta länge på att det ska byggas. Av denna anledning har man fattat ett beslut om att en del av det offentliga sjukhusets finansiering ska insamlas av företag och privatpersoner. Detta är ett historiskt steg.

Varför år 2017?

Det valda året återspeglar viljan att skapa förändringar snabbt, inte endast på lång sikt. Om planeringen och planläggningen startar nu, kan vi ha ett nytt sjukhus om fem år. Om sjukhuset stod färdigt under jubileumsåret, skulle detta symbolisera vårt hundraåriga fosterlands beredskap att satsa på barn och unga.

Stödföreningen

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 r.f. har grundats för att Finland ska få en ny, riksomfattande elitenhet för specialistsjukvård för barn.

Stödföreningens mål är att samla in 30 miljoner euro av medborgare, företag och sammanslutningar. Syftet är att påskynda projektet för att bygga sjukhuset.

Stödföreningens uppgifter:

  • Att öka medvetenheten. Stödföreningen ökar medvetenheten om behovet av ett nytt barnsjukhus och dess som riksomfattande elitenhet inom specialistsjukvård för barn.
  • Medelanvändning för det nya sjukhuset. Stödföreningen allokerar de medel som föreningen samlar in för att finansiera planeringen och byggandet av det nya barnsjukhuset via en stiftelse som grundats för ändamålet.
  • Aktiv medelanskaffning. För att stödja verksamheten verkställer stödföreningen medelanskaffningskampanjer bland medborgare, företag och andra sammanslutningar.

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 r.f.:s styrelse:

Ordförande Anne Berner

Övriga medlemmar Tuomas Aho, Jukka Ala-Mello, Anne Knaster, Jukka Kurttila, Tarja Lähdemäki, Markku Mäkijärvi, Lilli Paasikivi, Jari Petäjä, Ari Puheloinen, Kari Raivio, Marja-Leena Rinkineva, Nina Santala och Lasse Viren.

I enlighet med föreningens stadgar verkar stödföreningen i nära samarbete med HNS. Barnklinikens ledande överläkare Jari Petäjä och HNS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi verkar i föreningens styrelse.

Stödföreningen har registerats hos Patent- och registerstyrelsen.

Vad är skillnaden mellan stödföreningen och stiftelsen?

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki (härefter Stiftelsen Nya barnsjukhuset 2017) verkar i nära samarbete med stödföreningen. I praktiken sköter stödföreningen om medelanskaffningen och samordningen av projektfinansieringen, medan stiftelsen är byggherre för sjukhuset.

Stiftelsen

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki (härefter Stiftelsen Nya barnsjukhuset 2017) är en allmännyttig stiftelse. Stiftelsen har i uppgift att stödja och främja medicinsk forskning kring barnsjukdomar. I detta syfte låter stiftelsen bygga ett barnsjukhus. Stiftelsens stadgar hittar du här.

Målet är att under 2017 ta i bruk en riksomfattande elitenhet som fokuserar på specialiserad sjukvård för barn.

Stiftelsens styrelse:

Ordförande Anne Berner

Vice ordförande Reijo Karhinen

Övriga medlemmar Antti Herlin, Anne Brunila, Jussi Mertsola, Mirjam Kalland och Kari Raivio. Anne Berner och Kari Raivio verkar även i stödföreningens styrelse.

Stiftelsens delegation:

Ordförande president Martti Ahtisaari

Övriga medlemmarElisabeth Rehn, Kristina Pentti, Maija-Riitta Ollila, Asmo Kalpala, Tuomas Aho, Marja-Leena Rinkineva , Ilkka Kauppinen, Lasse Viinikka, Kimmo Kontula, Risto Renkonen Pekka Lahdenne, Päivi Tapanainen.

Stiftelsen har grundats av Svenska kulturfonden och Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne.

Vad är skillnaden mellan stödföreningen och stiftelsen?

Stiftelsen verkar i nära samarbete med stödföreningen. I praktiken sköter stödföreningen om medelanskaffningen och samordningen av projektfinansieringen, medan stiftelsen är byggherre för sjukhuset.

Historia

Barnkliniken – Finlands första barnsjukhus

År 1893 grundades Finlands första barnsjukhus, som senare fick namnet Barnkliniken. Ursprungligen grundades sjukhuset för att främja universitetsundervisningen i pediatrik. I sjukhuset fanns en bäddavdelning, en poliklinik, en röntgen och ett laboratorium. Barnkliniken har under sin långa historia verkat i olika lokaler. År 1946 flyttade Barnkliniken till de nuvarande lokalerna i Barnklinikens fastighet i Mejlans. I takt med att medicinen, centralsjukhusnätverket och den öppna hälsovården har utvecklats, har Barnklinikens uppgift blivit att fokusera på krävande och sällsynta sjukdomar.

Numera har Barnkliniken bäddavdelningar för barnsjukdomar och barnkirurgi, en operations- och anestesiavdelning, intensivvårdavdelningar och polikliniska mottagningar samt stödfunktioner för dessa.

Barnets Borg – från skyddshem till barnneurologi och barnpsykiatri

Barnets Borg inledde sin verksamhet 1917, då Sophie Mannerheim tillsammans med sina vänner grundade en förening för mödravård för barn och hyrde lokaler för verksamheten. Till en början var Barnets Borg ett skyddshem för ensamma mödrar, men verksamheten expanderade betydligt på 1920-talet. När Arvo Ylppö kom med i verksamheten började verksamheten i Barnets Borg utvecklas till ett barnsjukhus och en inrättning för att utbilda yrkespersoner inom hälsovården. Under Ylppös ledning grundades Finlands första rådgivningsmottagning på Barnets Borg. Man började även utbilda barnskötare. Från att tidigare ha legat på u-landsnivå steg finländska barns hälsa till världstoppen.

När verksamheten expanderade blev Barnets Borg en del av Mannerheims Barnskyddsförbund. År 1948 flyttade Barnets Borg till en ny byggnad i Bortre Tölö, där det verkar fortfarande. Barnets Borg blev en del av Helsingfors universitets centralsjukhus år 1997. Under årens lopp började Barnets Borgs fokusera på barnneurologi samt barn- och ungdomspsykiatri.

Idag har Barnets borg barnneurologiska och barnpsykiatriska avdelningar och mottagningar. Där finns dessutom en socialpediatrisk mottagning och en ungdomsmottagning.

Motsättning mellan vård i toppklass och historiska lokaler

Barnkliniken och Barnets Borg har en lång och ärorik historia. Nivån på vården idag ligger i den absoluta världstoppen. Lokalernas skick motsvarar emellertid inte behovet av modern vård och man har blivit tvungen att vänja sig med kontinuerliga renoveringar, inomhusluftproblem och evakueringar. Lokalerna är trånga, det finns för lite toaletter och föräldrarna har inte möjlighet att övernatta med de små patienterna. Det finns ett akut behov av ett nytt barnsjukhus och därför måste vi vidta åtgärder genast.

Källa: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Frågor och svar

Hur kan jag göra en donation?

Insamlingstillståndet har upphört 31.7.2015. För ytterligare information kontakta info@uusilastensairaala2017 eller ring 0400 404 304

Varför lönar det sig att göra en donation?

Barnen i Finland behöver ett nytt sjukhus genast, och när vi samlar pengar för detta genom talkoarbete, kan vi påskynda färdigställandet av sjukhuset på ett betydande sätt.

Vad kan jag göra för projektet i praktiken?

Det viktigaste är att vi tillsammans kan samla in 30 miljoner euro så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Vi vill att alla privatpersoner, kompisgäng, hobbygrupper samt små och stora företag ska medverka i talkot.

En donation – stor eller liten – är den bästa hjälpen. Alla donationer är lika viktiga. Du kan själv göra en donation, verka som frivillig insamlare och utmana alla, både bekanta och obekanta, att medverka i talkot. Du kan anmäla dig som frivillig insamlare här. Olika sätt för att utmana andra hittar du här.

Varför byggs det nya barnsjukhuset i Helsingfors? Behöver inte barnpatienterna på andra håll i Finland ett nytt sjukhus?

Det nya barnsjukhuset är en riksomfattande vårdanstalt, där barn från alla håll i Finland får vård.

Vad kostar det nya barnsjukhuset?

Det nya barnsjukhuset kommer att kosta ca 160 miljoner euro. Den andel som stödföreningen samordnar via talkot för medelsanskaffning uppgår till 30 miljoner euro. Målsättningen för talkot är hög, men inte alls omöjligt!

Varför renoveras inte de gamla lokalerna?

Barnkliniken och Barnets Borg är skyddade byggnader. Av denna anledning kan lokalerna inte renoveras så att de motsvarar dagens krav. Enligt en utredning som HNS lät göra i december 2011 är den bästa lösningen att bygga ett helt nytt sjukhus.

Vad är det för fel på de gamla lokalerna?

HNS utredning från december 2011 visar att det finns ett akut behov av ett nytt sjukhus. Barnklinikens nuvarande lokaler från 1940-talet motsvarar inte längre dagens behov. På Barnkliniken lider man av bland annat fuktskador samt för små och trånga lokaler.

Varför används bara några få donationssätt?

Vi vill att donationerna ska vara enkla och kostnadseffektiva. Vi lyssnar på donatorernas önskemål och ökar antalet donationssätt i takt med att kampanjen framskrider, om detta är nödvändigt. Vi berättar alltid om nya sätt att medverka i talkot på vår webbplats och på Facebook. Vi tycker att det är viktigt att alla insamlade medel används så direkt som möjligt för det nya barnsjukhuset.;

Vad är skillnaden mellan stödföreningen och stiftelsen?

Stödföreningen sköter om medelanskaffningen, medan stiftelsen ansvarar för genomförandet av sjukhuset. Stiftelsen har i uppgift att stödja och främja medicinsk forskning kring barnsjukdomar. I detta syfte låter stiftelsen bygga ett barnsjukhus. Stiftelsens styrelsemedlemmar är Reijo Karhinen, Antti Herlin, Anne Brunila, Jussi Mertsola, Mirjam Kalland, Kari Raivio och Anne Berner – de två sistnämnda är även medlemmar i stödföreningens styrelse.

Insamlingstillstånd

Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 r.f.

Tillståndsnummer: POHA 2020/2012/3890/24.1.2013

Tid och område för anordnande av insamlingen: Insamlingstillståndet har upphört 31.7.2015

Användningsändamål för de insamlade medlen

De insamlade medlen används för planeringen och byggandet av ett nytt barnsjukhus som fokuserar på specialiserad sjukvård för barn och ungdomar samt för att skaffa tjänster som omedelbart stödjer dessa syften. Projektets syfte är att trygga, främja och stödja en hög nivå på den specialiserade sjukvården för barn och ungdomar.

De insamlade medlen doneras till Stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd (härefter Stiftelsen Nya barnsjukhuset 2017). Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som grundats av stiftelsen kommer att låta bygga och genomföra barnsjukhuset. Fastighetsaktiebolaget hyr ut fastigheten till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). När hyresgästen byts, kvarstår fastighetens användningssyfte.

Projektets sammanlagda kostnadskalkyl uppgår till 160 miljoner euro och avsikten är att detta ska täckas med offentliga och privata medel. Penninginsamlingens förväntade avkastning under tillståndsperioden uppgår cirka 6 miljoner euro och sammanlagt cirka 30 miljoner euro fram till år 2017. Avsikten är att staten samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska delta i projektfinansieringen med sammanlagt 80 miljoner euro. Den enligt kostnadskalkylen återstående delen på 50 miljoner euro avses täckas med främmande kapital, som lyfts av det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget, grundat av stiftelsen.

Eventuella extra medel styrs via stiftelsen som kommer att grundas till barnmedicinsk forskning samt utveckling av undervisning, De insamlade medlen bör användas för motsvarande användningsändamål även i en situation där projektet inte genomförs.

Kontaktinformation

Om du har några frågor gällande Nya barnsjukhuset 2017, kontakta: info@uusilastensairaala2017.fi

Stödföreningens och stiftelsens ordförande Anne Berner:

anne.berner@uusilastensairaala2017.fi